علوم دوم راهنمایی

این وبلاگ درباره علوم دوم راهنمایی خبر می دهد

سوالات فصل 8

5- چه تفاوتی میان هوا زدگی فیزیکی وهوا زدگی شیمیایی وجود دارد ؟

در هوا زدگی فیزیکی سنگ ها به قطعات کوچک تر ولی با همان ساختمان و ترکیب شکسته وخرد می شوند- اما در هوازدگی شیمیایی ترکیب سنگ ها و کانی ها تغییر می کند و در نتیجه آن مواد جدید به وجود می آید .

6- مهمترین عامل موثر در هوا زدگی فیزیکی چیست ؟

انجماد آب در داخل درز و شکاف سنگ ها

7- از عوامل موثر در هوا زدگی فیزیکی نقش رشد بلور کانی های ثانویه در شکاف سنگ ها را توضیح دهید ؟

رشد بلور کانی های ثانویه در میان درز وشکاف سنگ ها،خصوصا در نواحی بیابانی ممکن است مانند یخ بستن آب سبب ایجاد فشار و در نتیجه خرد شدن سنگ ها شود.

8- ورقه ورقه شدن سنگ ها در پاره ای از مناطق در اثر چیست ؟ شرح دهید.

هوا زدگی سنگ های زیرین همواره تحت فشار سنگ های بالایی قرار دارند با فرسایش سنگ های بالایی فشار از روی سنگ های زیرین برداشته می شود و قسمت های سطحی این سنگ ها انبساط پیدا می کند در نتیجه این انبساط قسمت های سطحی سنگ پوسته پوسته می شود و به صورت لایه های نازک جدا می شود.

9- از عوامل موثر درهوازدگی فیزیکی نقش تغییرات دمای هوا را توضیح دهید ؟

تغییرات دمای هوا سبب انبساط وانقباض قشر نازکی از سطح سنگ ها می شود که تکرار آن ممکن است موجب متلاشی شدن سطحی سنگها شود.

10- از عوامل موثر در هوا زدگی فیزیکی نقش گیاهان و جانوران را توضیح دهید؟

الف) ریشه گیاهان برای یافتن مواد معدنی به داخل درزها وشکاف ها فرو می روند و با رشد خود قطعات سنگها را از هم جدا می کنند .

ب) جانوران حفار مانند موش صحرایی و مورچه و موریانه ونیز فعالیت های انسانی مانند راه سازی سبب قرار گرفتن ذرات دست نخورده سنگ ها وکانی های آنها می شود.

11- عوامل موثر در هوا زدگی شیمیایی را نام ببرید وعامل اصلی هوازدگی چیست؟

آب و اکسیزن وگاز دی اکسید -آب

12- از عوامل موثر در هوازدگی شیمیایی نقش آب را توضیح دهید؟

آب عامل اصلی هوازدگی شیمیایی است گرچه آب خا لص غیر فعال است اما وجود مقدار کمی از مواد محلول آن را فعال می کند ترکیب کانی ها با آب موجب متورم شدن آنها و وجود ترکهایی در سنگ ها می شود .

13- از هوا زدگی شیمیایی فلد سپا ت ها چه ماده ای حاصل می شود؟

خاک رس

14- از عوامل موثر بر هوازدگی شیمیایی نقش گاز کربن دی اکسید را توضیح دهید؟

آب با همراه داشتن مقدار کربن دی اکسید خاصیت اسیدی پیدا می کند وقدرت انحلال آن زیاد می شود درنتیجه می تواند بر بیشتر کانی ها اثر بگذارد و آنها را تغییر دهد.

15- هوا زدگی شیمیایی در چه مناطقی بیشتر صورت می گیرد؟

نواحی گرم ومرطوب

16- از عوامل موثر درهوازدگی شیمیایی نقش اکسیژن را شرح دهید؟

از راه های دیگر هوازدگی شیمیایی ترکیب شدن اکسیژن با کانی هاست اکسیژن موجود در هوا مستقیماً با مقدار زیادی از مواد معدنی سنگها ترکیب شده وموادی را بوجود می آورد که به راحتی خرد می شوند.

17- کدام نوع هوازدگی درمناطق گرم و مرطوب بیشتر دیده می شود؟ چرا؟

هوازدگی ناشی ازترکیب شدن اکسیژن با کانی ها- زیرا وجود آب و گرما سبب سرعت این گونه واکنش ها می شود.

18- سنگ ها وکانی های ............... زودتر از سایر کانی ها با اکسیژن هوا ترکیب می شوند. آهن دار

19- با ذکر مثال نشان دهید موجودات زنده نیز می توانند موجب تغییرات شیمیایی درمواد سطح زمین شوند ؟

تنفس جانوران موجود درخاک ونیز ریشه گیاهان موجب افزایش مقدار کربن دی اکسید می شوند آبهای زیر زمینی با حل کردن این گاز درخود خاصیت اسیدی پیدا می کنند وتغییرات چشمگیری درسنگ ها ایجاد می نمایند.

20- چه عاملی در جابجا شدن مواد حاصل از هوازدگی نقش عمده دارند ؟ کشش زمین-کشش زمین می تواند مواد حاصل ازهوا زدگی را جابجا می کند.

21- اثر کشش زمین بر جابجا شدن مواد حاصل ازهوازدگی در چه شرایطی بیشتر است؟

کشش زمین پس از باران های سیل آسا ومداوم در دامنه های پر شیب یا در دامنه کوه هایی که به علت استخراج مواد معدنی یا جاده سازی شیب تند یافته اند اثر بیشتری دارد.

22- اصطلاح زمین لغزه را تعریف کنید؟

زمین لغزه اصطلاحی است که حرکات لغزشی وریزش توده های بسیار بزرگی از مواد در سراشیبی کوه ها به پایین می شود .

23- اصطلاح خزش را تعریف کنید وچه عاملی این نوع جنبش را سریع می کند؟.

به جابجایی مواد در دامنه کم شیب وتحت تاثیر کشش زمین دراصطلاح خزش گفته می شود رطوبت مواد هوازده این نوع جنبش را سریع می کند.

24- حاصل عمل هوازدگی چیست ؟

به وجود آمد ن خاک است.

25- خاک چیست ؟

خاک محصول نهایی هوازدگی ونتیجه تخریب فیزیکی وشیمیایی سنگ ها به همراه مواد دیگر است.

26- افق های خاک چگونه تشکیل می شوند ؟

وقتی سنگ ها شروع به تجزیه می کنند لایه هایی که به منطقه یا افق موسومند پدید می آیند.

27- منظور ازخاک کامل چیست ؟

خاک کامل خاکی است که تعداد افق های آن زیا د باشد هر چه تعداد افق های خاک بیشتر باشد خاک کامل تر است .

28-مقدار خاک یک منطقه به چه عواملی بستگی دارد؟

مقدار خاک یک منطقه به عواملی چون آب و هوا، نوع سنگ های محل، مدت زمان شیب زمین وتعداد جانداران آن منطقه بستگی دارد.

29- خاک به طور عمده مخلوطی از چه موادی است ؟

مواد معدنی- مواد آلی ومقداری هوا وآب وموجودات زنده کوچک

30- نخستین تغییر مهمی که پس ازخرد شدن سنگ ها صورت می گیرد چیست ؟

رویش گیاهان است.

31- گیاخاک چیست ؟

وقتی گیاهان می میرند اجزای آنها تجزیه می شود پس ازمدتی این مواد تجزیه شدنی به درجه ای می رسند که دیگر صورت اولیه گیاه در آنها مشخص نیست به این مواد گیاخاک می گویند.

32- هر چه رنگ خاک تیره تر باشد مقدار نسبی گیاخاک آن ............... است.

بیشتر

33-جمعیت جانوران خاک در خاک های بیابانی بیشتر است یا خاک های باتلاقی؟ چرا؟

خاک های باتلاقی نسبت مقدار گیاخاک در خاک های بیابانی از یک درصد و در خاک های باتلاقی 70 در صد دربرخی از خاک های باتلاقی تغییر کند هر چه مقدار گیاخاک زیادتر باشد جمعیت جانداران خاک بیشتر خواهد بود زیرا در آن مواد لازم برای زیستن وجود دارد.

34- چهار دلیل بیاورید که نشان دهد خاک دارای گیاخاک فراوان حاصل خیزتر است؟

الف) منبع اصلی نیتروژن لازم برای رشد گیاخاک است.

ب)گیا خاک قدرت نگهداری آب در خاک را افزایش می دهد.

ج) گیاخاک تا درجه معینی فضای بین ذرات خاک را که محل نفوذ هوا است زیاد می کند.

د) گیاخاک بر خاصیت اسیدی خاک می افزاید وبا این عمل مقدار مواد محلول را بیشتر می سازد.

35- دو دلیل برای ضرورت وجود ذرات رس درخاک بیاورید ؟

الف) ذرات رس مواد محلول مورد نیاز گیاه را به خود جذب می کنند و در موقع لزوم در اختیار گیاه قرار می دهند.

ب ) مقدار معینی رس برای چسباندن ذرات دیگر خاک ضروری است .

36- چرا به خاک هایی که مقدار رس آنها زیاد باشد مقداری ماسه اضافه می کنند ؟

هر چه مقدار رس بیشتر باشد خاک قابلیت نفوذ خود را نسبت به آب و هوا از دست می دهد و ریشه گیاه نیز سخت تر در آن نفوذ می کند به همین دلیل به خاک هایی که مقدار رس آنها زیاد باشد مقداری ماسه اضافه می کنند.

37- ویژگیهای افق خاک را نام ببرید؟

الف) لایه سطحی خاک است .

ب ) رنگ آن به علت وجود گیا خاک فراوان تیره رنگ است .

ج) در آن مقداری ماسه وجود دارد اما ذرات رس ومواد محلول آن کم است .

38- ویژگیهای افق خاک را نام ببرید ؟

الف ) در زیر افق قرار دارد.

ب ) یا گیاخاک ندارد یا بسیار کم دارد.

ج ) مقدار رس ومواد محلول آن زیاد است .

39- افق خاک چه ویژگی هایی دارد ؟

انواع مستقیماً روی سنگ های اصلی پوسته زمین قرار می گیرد و بیشتر از قطعات سنگ هایی تشکیل شده که کمتر هوازده شده اند.

40- آیا خاک مناطق کوهستانی را می توان خاک کامل به حساب آورد ؟ چرا ؟

خیر- خاک جنگل هم ضخامت کمی دارد وهم حاصل خیزی چندانی ندارد زیرا جنگل در محل هایی بوجود می آید که بارندگی زیاد سبب شست وشوی

مواد محلول در خاک می شود. درخاک جنگل فقط برخی از درختان می توانند رشد کنند.

41- آیا خاک جنگل برای کشاورزی مناسب است؟ چرا؟

خیر- خاک جنگل هم ضخامت کمی دارد و هم حاصل خیزی چندانی ندارد زیرا جنگل در محل هایی بوجود می آید که بارندگی زیاد سبب شست وشوی مواد

خاک علفزار ها حاصل خیزتراست یا خاک جنگل؟ چرا؟ -42

خاک علفزارها- زیرا لایه سطحی خاک قطور بوده وگیاخاک فراوان دارد همچنین مقدار بارندگی در علفزارها زیاد است.

43- غنی ترین خاک کدام است ؟

خاک بیابانها از نظر مواد محلول غنی ترین خاک است .

44- چرا خاک بیابانها معمولاً نازک و تکه تکه اند ؟

به علت کمی هوازدگی شیمیایی

45- کدام نوع خاک فاقد مواد آلی است ؟

خاک بیابان

46- منظور از حاصلخیزی خاک چیست ؟

حاصلخیزی خاک یعنی میزان توانایی آن در پرورش دادن گیاهانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم غذای انسان را تشکیل می دهند.

47- چهار مورد از عوامل موثر در حاصل خیزی خاک را نام ببرید ؟

الف)املاح ب) آب ج)ترکیب شیمیایی د)جانداران تجزیه کننده

48- نیاز گیاه به چه عناصری بیشتر است ؟

نیتروژن – پتاسیم – فسفر

49-چه عناصری به مقدار بسیار اندک مورد احتیاج گیاه اند ؟

منیزیم ، کلسیم ، آهن ، گوگرد ، ید ، سدیم ، مس و....

50- چرا آب مهمترین ماده ای است که باید درخاک وجود داشته باشد ؟

زیرا آب سبب جابجایی مواد مورد نیاز در سلول های گیاهی می شود ومواد دفعی را از آنها دور می سازد.

51- چرا ترکیب شیمیایی خاک درحاصل خیزی آن موثر است ؟

خاک ها ممکن است اسیدی یا بازی باشند برخی از گیاهان در محیط اسیدی وبرخی در محیط بازی خوب رشد می کنند.

52- اهمیت جانداران تجزیه کننده از قبیل باکتری و قارچ های خاک از چه جهت است ؟

باکتریها به عنوان تجزیه کنندگان طبیعت شمرده می شوند یعنی بقایای بدن گیاهان و جانوران را تجزیه و به مواد ساده تر تبدیل می کنند واین مواد ساده دوباره مورد استفاده سایر جانداران قرار می گیرد بعضی از باکتریها در ریشه گیاهانی مانند نخود و لوبیا زندگی می کنند و موادی می سازند که برای رشد گیاهان لازم است باکتریها و قارچها در ساختمان وخصوصیات خاک دخالت دارند عمل این جانداران باعث پوسیده شدن مواد می شوند که به شکل کود برای گیاهان مفید است زیرا گیاه از مواد غذایی کود استفاده می کنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ساعت 17:35  توسط سلیم دهقان و محمد جواد شریعتی فر  |